SZKOLENIA BIZNESOWE
I COACHING
 
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW – ASSESSMENT CENTER

WDROŻENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
 

DORADZTWO
 
 
 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

ASSESSMENT CENTER

W obecnym świecie główną przewagę konkurencyjną można osiągnąć dzięki dobrym pracownikom. Jak ich jednak rekrutować, by mieć pewność, że wybraliśmy nie tylko najlepszych, ale również takich, którzy spełniają nasze wymagania i w pełni zrealizują stawiane przed nimi wyzwania?

Często, podczas typowej rozmowy rekrutacyjnej, osoba robi dobre wrażenie, a potem niestety nie sprawdza się w praktyce dnia codziennego, zresztą bywa również odwrotnie, że słabo prezentujący się kandydat bywa później świetnym pracownikiem. Aby uniknąć takich pomyłek stworzono metodę Assessment Center, dzięki której już w procesie rekrutacji można zobaczyć kandydata w działaniu, a na podstawie oceny, przez różnych Asesorów, zestawu kompetencji i porównaniu z innymi uczestnikami Assessment wyłonić najlepiej rokujące osoby.

Zapraszamy zatem firmy do współpracy z doświadczonymi asesorami, którzy przeprowadzą dla Państwa profesjonalny Assessment Center, który zakończony obszernym raportem, pozwoli wyłonić najlepszych kandydatów.

NA CZYM DOKŁADNIE POLEGA ASSESSMENT CENTER:

Po określeniu profilu kompetencji i cech osobowości potrzebnych na danym stanowisku oraz wstępnej selekcji kandydatów, wytypowane osoby uczestniczą we właściwym Assessment, trwającym zwykle od kilku godzin do 2-3 dni w zależności od ilości ustalonych etapów - zwykle 1 dzień (ok.8 godzin). Jest to seria symulacji, precyzyjnie zaplanowanych gier i praktycznych ćwiczeń przeprowadzanych w większej grupie (często przypominającej naturalny zespół), pod okiem kilku asesorów (wyposażonych w specjalne formularze oceny wyznaczonych kompetencji), w warunkach uwzględniających specyfikę branży oraz przypominających warunki pracy w danej organizacji. Realizowane przez uczestników zadania przygotowane są w taki sposób, by umożliwić obserwację Kandydatów i wybór tych, którzy spełniają oczekiwania i pasują do określonego wcześniej profilu osobowościowego.

Przykładowe zadania I ćwiczenia stosowane podczas typowego Assessment Center to:

 

koszyk dokumentów, który bada zdolności analityczne, podejmowanie decyzji, planowanie oraz umiejętność organizacji pracy - uczestnik otrzymuje kilkanaście różnych dokumentów, typowych dla danej firmy, na podstawie których musi ułożyć plan działania bądź ustalić kolejność realizacji poszczególnych działań

 

zadanie zespołowe , dzięki któremu możemy zbadać jakie role pełnią poszczególne osoby w zespole, zdolności przywódcze i liderskie – Kandydaci dostają mniej lub bardziej złożone zadanie i pracują nad rozwiązaniem w grupie

 

dyskusja grupowa, dzięki której można sprawdzić zdolności interpersonalne, sposób komunikacji, asertywność czy też umiejętność negocjacji, przekonywania i przewodzenia w grupie - Kandydaci w grupie zastanawiają się nad rozwiązaniem konkretnego problemu, po czym wybrana osoba prezentuje je na forum

 

prezentacja , jako sposób na badanie zdolności interpersonalnych, umiejętności przekonywania, a także motywację do pracy i kreatywność – Kandydat pracuje nad problemem indywidualnie i prezentuje jego wyniki

 

testy umiejętności lub zdolności badające w zależności od wybranego testu(DISC, THOMAS) zestaw kompetencji, zachowań lub postaw

Kandydaci podczas realizacji zadań są oceniani przez kilku niezależnych asesorów jednocześnie. Następnie na podstawie wypadkowej ocen wszystkich Asesorów, tworzony jest raport opisujący poziom każdego z kandydatów w odniesieniu do wyznaczonego na początku profilu kompetencji i pożądanych cech osobowości. Każdy z kandydatów biorących udział w Assessment ma możliwość zapoznania się z wynikami i raportem, a następnie na podstawie opracowanych raportów wyłania się osoby spełniające w najwyższym stopniu oczekiwania organizacji.

JAK WSPÓŁPRACUJEMY:

Usługa Assessment Center przeprowadzana w kraju docelowym - realizowane przez asesorów podczas wyjazdu - pozwala na przygotowanie zadań wymagających interakcji z innymi uczestnikami i pełną weryfikację związanych z tym kompetencji.

Usługa Assessment Center przeprowadzana za pomocą Skype’a - bez wyjazdu asesorów z Polski - pozwala Państwu oszczędzić czas i zmniejszyć koszty całego procesu. Zespół asesorów (składający się ze specjalistów reprezentujących Państwa branżę, HR, psychologa, menedżerów z wieloletnim stażem, finansisty) prowadzi kilkugodzinny wywiad uzupełniany zadaniami praktycznymi ze wskazanymi przez Państwa kandydatami. Przed taką rozmową wytypowane osoby otrzymują do wypełnienia testy umiejętności lub zdolności badające zestaw kompetencji, zachowań lub postaw, które stanowią dodatkowe źródło wiedzy dotyczące kandydatów.

GRUPA DOCELOWA:

  Kandydaci na wszystkie stanowiska, szczególnie polecana przy rekrutacji na stanowiska menedżerskie.

CZAS TRWANIA:

  W zależności od ustaleń, ilości badanych kompetencji, ilości kandydatów.

WDROŻENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Przygotowanie kadr do pracy w Państwa oddziale lub przedstawicielstwie za granicą może wymagać przygotowania polskich pracowników do pracy za granicą lub obcokrajowców do pracy w polskiej firmie. W zależności od Państwa potrzeb możemy zaproponować szereg rozwiązań:

  Różnice międzykulturowe – co należy wiedzieć o kulturze partnerów biznesowych
  Międzynarodowy savoir-vivre w biznesie – kreowanie pozytywnego wizerunku biznesowego, korespondencja i wizytówki, wizyty i delegacje – organizacja i obsługa, komunikacja werbalna i niewerbalna w biznesie, upominki dla partnerów biznesowych, typowe gafy – jak ich uniknąć albo jak właściwie zareagować (szkolenie prowadzone przez pracowników Protokołu Dyplomatycznego MSZ)
 
  Przygotowanie językowe (język rosyjski, język ukraiński) – indywidualne zajęcia, język codzienny i język biznesu
  Szkolenia dla zarządzających i zespołów : Akademia Liderów, Akademia Sprzedaży, Akademia Efektywności Osobistej

szkolenia:


Dla managera
Dla marketingu
Dla sprzedaży
Dla pracownika
Zobacz więcej na:
www.trainingway.pl

coaching:


Coaching Sprzedażowy
Executive Coaching
Life Coaching
Coaching Menadżerski
Zobacz więcej na:
www.coachingway.pl

doradztwo:


Assessment/Development Center
Audyt działalności biznesowej
Kompleksowa restrukturyzacja i transformacja firmy
Badanie kompetencji pracowników
Zobacz więcej na:
www.consultingway.pl

Badanie kompetencji pracowników

DISC CLASSIC - Analiza Profilu Osobowego


Sprawdzony od 40 lat model rozwojowy, opisujący profil osobowy pracownika w miejscu pracy. Wykorzystywany w ponad 50 krajach przez 90% firm z listy Fortune 500. Pozwala opisać naturalne preferencje pracownika w miejscu pracy, a tym samym zwiększyć dopasowanie pracownika i stanowiska pracy, przez co ułatwia podniesienie wydajności pracy. Jest to model rozwojowy, który pozwala zdefiniować obszary do rozwoju w miejscu pracy i ustalić sposoby rozwijania tych obszarów, kompetencji. Jest licencjonowanym narzędziem firmy Inscape Publishing.


Cel badania:

  Zdefiniowanie preferencji pracownika wspierających jego efektywność, jak również ograniczających wydajność
  Zrozumienie własnego zachowania i jego wpływu na zachowania otoczenia
  Uświadomienie sobie podstaw zachowań innych pracowników/ ludzi
  Opisanie obszarów wymagających rozwoju, w celu poprawy efektywności pracy

Oczekiwane rezultaty - uczestnicy szkolenia:

  zrozumieją swoje zachowania i sposób odbioru tych zachowań przez otoczenie
 określą w jaki sposób ich zachowania mogę wpływać na podnoszenie ich efektywności w miejscu pracy lub obniżenie tej efektywności
 uzgodnią obszary kompetencji, zachowań, które powinni i chcą rozwijać
 zaplanują ścieżkę i sposób rozwijania niezbędnych kompetencji
 zrozumieją w jaki sposób należy i warto interpretować zachowania innych osób w celu podniesienia efektywności komunikacji i współpracy w zespole

Menedżerowie po przeprowadzonym badaniu...

  zrozumieją w jaki sposób ich zachowania wpływają na zachowania i efektywność pracowników
  określą swoje obszary kompetencji, które należy wzmacniać, a które rozwijać
  otrzymają wskazówki interpretować zachowania pracowników w różnych sytuacjach i w jaki sposób wykorzystać je w celu podniesienia wydajności zespołu
  uświadomią sobie w jaki sposób mogą podnieść efektywność komunikacji, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów
  otrzymają dodatkowe narzędzie umożliwiające zaplanowanie ścieżki rozwoju pracownika.

Sposób przeprowadzenia badania

  badanie on line trwające w granicach 10 min.
  wygenerowanie raportu w wersji papierowej lub elektronicznej
  feedback certyfikowanego trenera, praktyka zapewniający umiejętność pracy z raportem w miejscu pracy, w celu rozwijania oczekiwanych zachowań

Badanie dedykowane

  pracowników i kadry menedżerskiej
  działów HR
  w trakcie procesu rekrutacji, sesji oceniających, wypracowujących ścieżki rozwoju

Dodatkowa wartość

Dodatkową wartość stanowią moduły szkoleniowe ściśle skorelowane z opisem profilu osobowego i dopasowane do potrzeb firmy w następujących obszarach:
 Komunikacja
  Zarządzanie konfliktem
 Umiejętności interpersonalne
 Kadra menedżerska
  Sprzedaż
  Zespół

Thomas - Profesjogram - Analiza Stanowiska Pracy


Profesjogram (Analiza Stanowiska Pracy) jest narzędziem pozwalającym w sposób naturalny stworzyć optymalny profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy. Stworzony wzorzec może być punktem odniesienia w procesie rekrutacji, co pozwala skuteczniej i szybciej identyfikować kandydatów o oczekiwanym profilu, dopasowanym do przyszłej roli. Opierając się o profesjogram można określić i opisać oczekiwane zachowania pracowników. Wynik profesjogramu jest łatwy do porównania z APOs ( Analiza Profilu Osobowości) kandydata, co pozwala ocenić stopień zgodności i zdefiniować obszary wymagające dodatkowej analizy.


Cel badania:

  Przygotowanie miarodajnego wzorca zachowań na danym stanowisku pracy zgodnego z oczekiwaniami i wymaganiami firmy
  Opisanie obszarów na które należy zwrócić uwagę podczas procesu rekrutacji.
  Możliwość porównania Profilu Osobowego kandydata/ pracownika z Profesjogramem i określenie obszarów wymagających sprawdzenia lub rozwijania.

Oczekiwane rezultaty :

  uzgodnienie obszarów kompetencyjnych pracownika wymagających rozwijania w celu dopasowania do Profesjogramu
  zwiększenie skuteczność doboru pracowników do wymagań stanowiska pracy
  podniesienie efektywności procesów rekrutacyjnych

Sposób przeprowadzenia badania

  przygotowanie Profesjogramu przebiega w formie onlinie lub papierowej i wymaga udziału najlepszych pracowników z pozycji opisywanej oraz ich przełożonych
  czas trwania badania wynosi ok. 15 min

Badanie dedykowane

  menedżerowie wysokiego i średniego szczebla
  działy HR
  osoby planujące i biorące udział w procesie rekrutacji

Nie wystarczy zdobywać mądrości,trzeba jeszcze z nich korzystać.


Cycero
Połącz się z nami

Work Image
Jacek Korzeniowski
Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Coach, Doradca
Work Image
Marek Sztomberski
Wiceprezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach , Supervisor
Work Image
Anna Kazakow
Trener, Coach, Mediator
Work Image
Robert Siewak
Trener, Doradca, Coach
Work Image
Siergiej Litwinow
Trener, Coach, Doradca
Work Image
Waleria Sobolewska
Trener
 
Work Image
Tatiana Radzikowska
Konsultant ds. turystyki
 
Jacek Korzeniowski

Jacek Korzeniowski

Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach


  Moje motto:
"Sukces i rozwój w działaniu. Lubię wiedzę teoretyczną przekuwać w sukces praktyczny, otwierać nowe obszary i budować efektywne struktury. Wiem, że moja wiedza i wieloletnie doświadczenie są wartością dla innych, pomagając im osiągać ambitne cele. Szczególnie motywuje mnie przełamywanie barier i realizowanie celów, które wydają się nieosiągalne."


Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Lublinie - Lekarz medycyny;
WSPiZ im. L.Koźmińskiego - Studia MBA;
Yans Cron Consulting Group - Trener biznesu i NLP;
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Studia Podyplomowe Coaching;
Instytut Francuski w Warszawie;
Management Central Europe w Brukseli;
Posiadane certyfikaty - DISC Classic, Thomas International (APOS, TST, 3600 );


 

Doświadczenie:

Karierę zawodową rozpocząłem jako lekarz, pracując przez 14 lat w szpitalu oraz jako kierownik poradni. Następnie stworzyłem i kierowałem Szkołą Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego, która w ciągu 3 lat stała się drugą największą na świecie tego typu placówką szkolącą tysiące osób rocznie. Poza działalnością szkoleniową, koordynowałem pracą ponad 20 trenerów oraz 12 profesorów medycyny, dyrektorów szpitali, ordynatorów, wchodzących w skład rady programowej szkoły ratownictwa.
Kolejnym wyzwaniem była praca przez 13 lat dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego.

Przeszedłem przez wszystkie szczeble od Przedstawiciela Medycznego do Dyrektora Sprzedaży. Zarządzałem 130 osobowym zespołem przedstawicieli i 14 menadżerami. Jestem autorem licznych rozwiązań z zakresu sprzedaży, zarządzania, systemów motywacyjnych, raportowania, monitorowania efektywności zespołu itp.

Od 2008 jestem współwłaścicielem Business Way Sp. z o.o., wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwijania kompetencji i biznesu naszych klientów, w formie szkoleń, coachingów oraz projektów doradczych. Szkoliłem i prowadziłem coachingi, assessmenty w takich firmach jak Glaxo, Teva, Pliva, Novartis, Astellas, Novo Nordisk, BGK, Drozapol S.A, Arteria, Cegedim Polska, Symposion, Bahlsen Sp.z o.o., Hand Prod i wielu innych.

Jacek Korzeniowski

Marek Sztomberski

Wiceprezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach, Supervisor


  Moje motto:
„Ciągle fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Mam poczucie, że w dzisiejszym świecie pełnym zmian, prowadzenie ludzi i pomaganie im w rozwoju to ciągła przygoda, niekończąca się podróż w poszukiwaniu nowych możliwości.”


Wykształcenie:

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Certyfikaty:

Trener NLP oraz Master - Practitioner of Art of NLP
The NLP Connection and Society of Neuro - Linquistic Programming (USA)
The Structures of Time – Christina Hall

Szkolenia
i warsztaty:

Christina Hall, Herman Müller, John Seymour, Joseph O'Conor , David Nenan czy Robert Cialdini.


 

Doświadczenie:

Od 1984 do 1996 prowadziłem własne firmy zajmujące się działalnością usługowo – handlową.
 
  Od 1991 roku do 1994 byłem Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Osobowości w Świdniku, zarządzałem zespołem pracowników oraz zajmowałem się budowaniem strategii firmy i realizacją innowacyjnych projektów z dziedziny rozwoju.
 
  Od 1995 do 2003 byłem współwłaścicielem oraz trenerem Instytutu Doradztwa i Szkoleń NLP, a od 2003 do 2011 byłem Wiceprezesem i trenerem firmy doradczej Kulesza Sztomberski Institute of Business Education. Tworzyłem oraz wprowadzałem systemy szkoleń dla menadżerów w wielu firmach, min.: Astellas, Adamed, Coca Cola Beverages, Bahlsen, D-Link Polska, Philip Morris, Kraft Foods, Nestle, Nutricia, Mars, Unilever, Dębica, ING, Kredyt Bank, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, PZU, Triada, Bayer, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Roche Pharmaceuticals czy Boots Healthcare.
 
  Pracowałem jako konsultant budując strategie sprzedaży oraz szkoląc zespoły sprzedażowe dla takich firm jak: Kompania Piwowarska, Kamis Przyprawy, GoodYearDunlop, Tesco, Volvo, Ceramika Paradyż, Ciech, Philips, Rockit Benckiser, Era, PTK Centertel, Capgemini i wiele innych. Wprowadzałem także systemy coachingu sprzedażowego w Bahlsen Polska, GSK czy Triada.
 
  Jestem autorem wielu felietonów, artykułów z dziedziny NLP i biznesu oraz autorem książki pod tytułem „31 opowieści”.
 
  Z Business Way realizuje swoją pasję, jaką jest praca z drugim człowiekiem.
 
 

Jacek Korzeniowski

Anna Kazakow

Trener, Coach, Mediator  Moje motto:
"Szkolę, bo widzę jak wiele obszarów w relacjach między ludźmi wymaga wsparcia i jak prostymi narzędziami można osiągnąć niezwykłe efekty. Szkolę, ponieważ uważam, że ludzie mają niewykorzystane potencjały i szkoda, żeby się taka wartość zmarnowała. Bardzo lubię, kiedy uczestnicy mówią, że „się nie da” a potem sami stosują ćwiczone techniki."
 
 


Wykształcenie:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie - profil z rozszerzonym rosyjskim
Mediator w organizacji – Szkoła Mediacje Grupy TROP
Coach - Szkoła Coachów Grupy TROP
Trener – Szkoła Trenerów Biznesu Grupy TROP
Certyfikat SHL (uprawniający do przeprowadzania testów AIS, ADL, OPQ)
Akredytacja do prowadzenia i moderowania warsztatów z użyciem Ról Grupowych M. Belbina


 

Doświadczenie:

W latach 1993 – 2007 byłam Konsultant ds. Rekrutacji w firmie HRK.

Od 2007 roku prowadzę szkoleń z obszaru zarządzania zespołem, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania, budowania zespołów, budowania tożsamości zespołowej, planowania i opracowywania strategii rozwojowych. Przygotowuję projekty szkoleniowych od strony organizacyjnej – badanie potrzeb klienta, diagnoza problemów i/lub obszarów rozwojowych, określenie przydatnych technik i narzędzi. Zajmuję się coachingiem dla kadry zarządzającej, prowadzę oceny 360 oraz testy umiejętności (OPQ, ADL i AIS firmy SHL).wraz z interpretacją

Prowadziłam procesy rekrutacyjne w Polsce i zagranicą metodą Direct/Executive Search na stanowiska średniego i wyższego szczebla, m.in. dla ACP Pharma, Schunk, PPG Industries, Antalis, ACO, Pommier Polska, Valmont Structures, Vielika Kishenya Brałam udział udział w ponad 200 sesjach Assesment i Development Centre jako Asesor wiodący m.in. dla takich firm jak PZU, Orlen, Commercial Union, Akzo Nobel, Coca-Cola, TPSA.

Brałam udział w międzynarodowym projekcie szkoleniowym, organizowanym wraz partnerem szwajcarskim, firmą doradczą Towers Perrin polegającym na wdrożeniu nowych wartości korporacyjnych w Bayer Schering Pharma – facylitacja w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim w Polsce, Rosji, Bułgarii oraz na Ukrainie dla działów handlowych.

krzysztof_kostyra

krzysztof kostyra

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Pomagając innym osobom, które chcą kształcić się, doskonalić w swojej pracy i stać się profesjonalistami w wybranej przez siebie dziedzinie, wyrażam jednocześnie swoją wdzięczność, podziw oraz szacunek dla moich nauczycieli. Jedną z największych satysfakcji w życiu zawodowym dają mi osoby, które dzięki własnej pracy i pomocy szkoleniowej osiągają znaczące sukcesy oraz postępy własnej kariery."


Wykształcenie:

MBA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Carlson School of Management University of Minnessota
Lekarz, Akademia Medyczna w Warszawie


 

Doświadczenie:

Pracę w przemyśle farmaceutycznym rozpocząłem 20 lat temu w firmie Sandoz (później Novartis), w 1991 roku jako przedstawiciel medyczny, później jako Product Manager oraz Business Unit Head. W lipcu 2000 r. objąłem pozycję Regional Marketing Manager w centrali firmy Novartis w Bazylei (Szwajcaria) i odpowiadałem za zarządzanie marketingiem i sprzedażą na kilkunastu rynkach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu, a następnie pracowałem jako Global Brand Manager.

W latach 2005 – 2007 byłem Dyrektorem Generalnym firmy Organon w Polsce, a po jej przejęciu przez Schering-Plough zarządzałem działalnością operacyjną oraz integracją obydwu firm w Czechach i Słowacji.

W roku 2009 pracowałem w firmie Polpharma, jako osoba odpowiedzialna za jej rynki międzynarodowe. Od tamtej pory zajmuję się samodzielną działalnością szkoleniową oraz doradczą realizowaną na zlecenie polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów działających na rynku usług medycznych.

Work Image

Siergiej
Litwinow

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"W szkoleniach najbardziej mnie fascynuje możliwość spotykania osób o wysokich wymaganiach i ambitnym dążeniu do samodoskonalenia się. Motywują mnie wizje korzyści, które odniosą moi uczestnicy szkoleń. Szkoląc czuję ducha odkrywcy i przewodnika."


Wykształcenie:

Konstruktor maszyn i mechanizmów okrętowych – KTBO ? w Kijowie
Trener NLP oraz Master - Practitioner in the art of NLP – Society of Neuro-Linguistiv Programming

certyfikaty:

NLP and Accelerated Personal Development – Meta-Mind Consulting & John Seymour Asssociates
Advanced Presentation Skills I – International Institute for NLP & MORE
Sukces sprzedaży z NLP – Lambent Training Joseph O’Connor
Skuteczny menadżer malej firmy - Centrum Edukacyjne Weles
Call Center – Centrum Telemarketingu Bancom sp. Z o.o.
Zarzadzanie czasem – GB Resources Polska
Centra finansowe świata – Międzynarodowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej – Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce (Nowy Jork)
Specjalista z zakresu akupresury i terapii manualnej – dyplom wydany przez Wojewódzkie Centrum Naukowo – Informacyjne w Kijowie
Certificate of Completion Joint Release – Korperthercpeutische Praxis Stefan Butteweg, HP
Master of Usui System of Natural Healing – Usui Shiki Ryoho


 

Doświadczenie:

Przez wiele lat współpracowałem z sekcją “Człowiek – Wszechświat” Akademii Nauk Ukrainy, gdzie prowadziłem badania w zakresie oddziaływania psychiki na stres, emocje i procesy myślenia.

Po przeniesieniu się do Polski od roku 1993 jest Prezesem spółki z o.o. AKASHA, zajmującej się psychoedukacją (kursy, treningi, opracowywanie autorskich programów szkoleniowych dla firm) i holistycznymi metodami reedukacji widzenia (kursy korekcji wad wzroku i „fitness wzroku” oparte na autorskiej metodzie).

Jestem autorem szeregu publikacji dotyczących modeli myślenia i zachowania w popularnych czasopismach w Polsce. Często występuję jako ekspert w dziedzinie języka ciała i niewerbalnej komunikacji w programach telewizyjnych oraz w czasopismach

Prowadziłem treningi i konsultacje dla organów administracji państwowej, firm i instytucji. Jako trener szkoliłem grupy sprzedawców firm sprzedaży bezpośredniej m.in. Collagen Beauty, Philipiak, Dr. Nona, DMB (Dynamic Modern Business). Szkoliłem także pracowników Gazety Wyborczej oddział Katowice, Polonica, Polmozbyt, Infor, Cezas Białystok, Linde Gaz, Rollen Polska Studio Figura, Sita, RUCH, Dialog, Zakłady Miesne Kamiński i innych.

Jest także autorem serii książkowej “Ludowe tradycje, wierzenia i metody terapii”. Maluję i rzeźbię - jestem na przykład autorem ilustracji do publikacji W.H.Batesa, J. Prokopiuka i innych. Oprócz tego jestem marszandem i wydawcą literatury i muzyki.

Jacek Korzeniowski

Joanna Małachowska

Trener, Konsultant  Moje motto:
"Chcę mieć wpływ na rzeczywistość. Szkoląc i rozwijając ludzi od 15 lat, mam wpływ na ich efektywność w pracy, a także na zmianę kultury biznesu w Polsce. Ważne jest dla mnie to, że w wyniku szkoleń, ludzie uczą się słuchać innych, asertywnie rozmawiać o niełatwych sprawach, a także… chwalić siebie nawzajem."


Wykształcenie:

2007 - 2008 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Studium Podyplomowe
2001 - 2006 Uniwersytet Warszawski, Instytut Rusycystyki
Akredytacja Insights Discovery


 

Doświadczenie:

Od ponad 17 lat jestem związana z rynkiem HR w Polsce – pozyskiwaniem i rozwojem ludzi. Pracowałam w Biurze Doradztwa Personalnego Personnel, byłam trenerem i koordynatorem ds. szkoleń - w firmie AVIVA Polska. Jako konsultant i trener zewnętrzny współpracuję i współpracowałam z renomowanymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Projektowałam i wdrażałam rozwiązania rozwojowe dla firm działających na terenie Polski i krajów rosyjskojęzycznych. Rozumiem potrzeby klienta, moim atutem jest doświadczenie z pracy w korporacji.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu: efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, prowadzenia spotkań, skutecznych technik prezentacji), narzędzi menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników), kreatywnego rozwiązywania problemów etc. Ze względu na swoje doświadczenie w dziale zarządzania zasobami ludzkimi i zamiłowanie do tej tematyki wspieram klientów we wdrażaniu: procesów oceny efektywności, wdrażaniu rozwiązań wynikających z badania zaangażowania, procesach rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników (Assessment/Development Center).

Moje kompetencje lingwistyczne (biegła znajomość języków rosyjskiego i angielskiego) pozwalają mi na udział w projektach międzynarodowych i wdrażanie rozwiązań na nowych rynkach, na które wchodzą firmy.

Jacek Korzeniowski

Tatiana Radzikowska

Konsultant ds. turystyki  Moje motto:
"Lubię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Za każdym razem uczę się czegoś nowego od innych ludzi."
 
 


Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Turystyka i Rekreacja, kierunek - Zarządzanie ruchem turystycznym
Uniwersytet Warszawski, Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Krakowska Akademia Ekonomiczna, Wydział Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie, Wydział Statystyka Ekonomiczna


 

Doświadczenie:

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Menadżer projektów
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Konsultant Biura Zarządu ds. rynku wschodniego
Continental Group Services Sp.zo.o., Konsultant ds. badania rynku
Promedia Sp.zo.o. – Badania rynku i opinii publicznej, Asystent projektów
Na wyżej wymienionych stanowiskach zajmowałam się m.in.: opracowaniem dokumentów strategicznych i planistycznych w obszarze turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć ze źródeł krajowych, w tym budżetu państwa i samorządów terytorialnych oraz środków Unii Europejskiej (m.in. RPO WM, POKL, POIG).

Współpracowałam z partnerami na rynku wschodnim – Ukraina, Białoruś, Rosja w zakresie wspólnych projektów międzynarodowych;

Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz konsultacje społeczne dla samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Jacek Korzeniowski

Robert Siewak

Trener, Doradca, Coach  Moje motto:
"Lubię poznawać nowych ludzi, kultury, języki. Szkolę dla satysfakcji i korzyści uczestników oraz dla przyjemnego poczucia sensu tego, co robię a także dla własnego rozwoju."
 
 
 


Wykształcenie:

2004 - 2005 Lublin Business School, patronat Dublin City University oraz KUL - Executive Master of Business and Administration - studia podyplomowe
1991 - 1992 Stowarzyszenie Księgowych Polskich - Księgowy
1982 - 1987 Akademia Rolnicza w Lublinie - wydział zootechniczny


 

Doświadczenie:

W firmach takich, jak British American Tobacco, SCA Hygiene Products oraz PZ Cussons SA przechodziłem kolejne etapy rozwoju od Przedstawiciela Handlowego poprzez Kierownika Regionu, KAM aż do Dyrektora Sprzedaży. Miałem przyjemność uczestniczyć w międzynarodowych projektach dystrybucyjnych i sprzedażowych. Projektowałem i wdrażałem systemy oceniające oraz rekrutacyjne. W czasie tej pracy, od roku 1994 prowadziłem też szkolenia.

Od roku 2005 czyli rozpoczęcia własnej działalności, współpracowałem też z wybranymi klientami jako konsultant w zakresie systemów sprzedaży, tworzenia systemów rekrutacyjnych oraz ocen okresowych. Współpracuję z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz zagranicą, prowadząc projekty w języku angielskim i rosyjskim.

Koncentruję się na szkoleniach i działaniach związanych z szeroko rozumianą pracą działu sprzedaży: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzania projektami, efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, umiejętności menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników).

Jacek Korzeniowski

Waleria Sobolewska

Trener
Business Way, Sp. Z o.o.


  Moje motto:
"Lubię uczyć i uczyć się od innych, widzieć efekty swojej pracy. Działam z pasją." 
 
 

Wykształcenie:

Magister filologii polskiej
Uniwersytet Łódzki


 

Doświadczenie:

Przez wiele lat pracowałam jako lektor języka rosyjskiego dla klientów korporacyjnych (Teka Maszyny Budowlane, Styrolution, PWN Szkolne, PM Group, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Najwyższa Izba Kontroli, Adobe, Polska Agencja Prasowa), metodyk w Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego. Prowadziłam kursy doskonalenia dla nauczycieli języka rosyjskiego z zakresu metodyk nauczania i wiedzy o współczesnej Rosji (nauczyciele szkół średnich, AWF, Politechniki Warszawskiej). Wykonywałam tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne. Współpracowałam z wydawnictwami PWN Szkolne oraz PWN Naukowe.

Od 2004 roku współpracuję z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie prowadzę szkolenia językowe dla pracowników, jestem tłumaczem podczas spotkań międzynarodowych, a także tłumaczyłam raporty równoległe stanu przygotowań do EURO 2012. Współpracowałam z firmą handlową „Anoks Trading”, gdzie zdobyłam dużo cennej wiedzy na temat sprzedaży, handlu międzynarodowego, nauczyłam się sporządzać dokumentację eksportowo-importową w różnych językach (rosyjskim, ukraińskim, polskim), prowadziłam rozmowy handlowe z klientami rosyjskojęzycznymi. Prowadziłam własną Agencję Turystyczną „Mapa Świata”.

Bardzo cenne doświadczenie zdobyłam pracując jako Konsultant Oświatowy i trener w Centrum Edukacyjnym Erasmus w branży sprzedaży bezpośredniej, prowadzenia kursów z zakresu technik pamięciowych, szybkiego czytania, efektywnego przyswajania wiedzy skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Obecnie firma została wprowadzona na rynek ukraiński pod nazwą „Akademia Sukcesu”, gdzie pełnię funkcję Dyrektora Generalnego.

Jacek Korzeniowski

Paweł Zbrojkiewicz

Trener Biznesu, Coach  Moje motto:
"Zmieniać świat, zmieniać ludzi, zmieniać siebie.

Nowoczesne technologie i ciągle odkrywana wiedza o funkcjonowaniu człowieka to elementy naszej rzeczywistości, z którymi warto się zmierzyć, poznać i polubić. Z przyjemnością pomagam w tym innym. "


Wykształcenie:

Zarządzanie przedsiębiorstwem (mgr inż.) – Politechnika Częstochowska
E-marketing Przedsiębiorstwo 2.0 – Akademia Krakowska
Profesjonalny Menedżer E-biznesu – IAB Polska Trener biznesu
Trener NLP - Yans Cron Consulting Group

Certyfikaty:

Business Practitioner in the Art of NLP
Master Practitioner in the Art of NLP
YCC Coach, Business Master Practitioner in the Art of NLP


 

Doświadczenie:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe, które zdobywałem na różnych szczeblach kariery od Handlowca do Dyrektora Handlu i Marketingu. Skutecznie łączyłem praktykę z wiedzą zdobywaną przez lata podczas licznych szkoleń z dziedziny informatyki, e-biznesu i psychologii sprzedaży.

Na co dzień zajmuje się także prowadzeniem projektów wdrożeniowych, systemów informatycznych i budowaniem strategii sprzedaży w firmie Computer Center. Specjalizuje się w powiązaniu najnowszych technologii e-handlu i marketingu w Internecie, z wiedzą z zakresu neuromarketingu, psychologii sprzedaży, NLP.

Jacek Korzeniowski

Elżbieta Ziembrowicz

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Interesuje mnie skuteczność i efektywność ludzkiego działania dlatego wspieram osoby i firm w zmianie. Ogromną satysfakcję daje mi wspólne z klientami poszukiwanie rozwiązań, odkrywanie potencjału - zasobów klienta, odkrywanie najlepszej, najbardziej efektywnej drogi osiągania celów osoby czy organizacji."
 
 
 


Wykształcenie:

Politechnika Lubelska – mgr inż. Organizator Przemysłu
The Society of Neuro-Linquistic Programing In association with The NLP Connection – Certified Trainer
ICC Joseph O'Connor, Andrea Lages-O'Connor - International Coach

Certyfikaty :

From Coach to Awakener – Robert Dilts
The Structures of Time – Christina Hall


 

Doświadczenie:

Po ukończeniu studiów pracowałam jako programista, menedżer a następnie handlowiec. Równolegle zdobywałam umiejętności trenerskie ucząc się u wielu trenerów polskich i zagranicznych. Swe umiejętności rozwijała min. pod kierunkiem Hermanna Müller-Walbrodt (Niemcy), Linnett Saunders-Pearl (USA), Joseph O'Connor (UK), Robert Dilts (USA), Robert Klaus (USA), Christina Hall (USA).

W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałam się opracowywaniem i prowadzeniem projektów rozwoju kadry menedżerskiej, zespołów trenerów wewnętrznych, szkoleniami doskonalącymi umiejętności przywódcze. Szkoliłam z zakresu zarządzania i budowania zespołu, obsługi klienta, umiejętności negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych. Prowadziłam szkolenia umiejętności miękkich dla branży technicznej a także coaching indywidualny dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej.

Współpracowałam m. in: z Neuroedukacją, Instytutem Doradztwa i Szkoleń NLP, Prospero Business Training, Concept. Pracowała dla firm międzynarodowych oraz kilkudziesięciu dużych i średnich przedsiębiorstw w kraju, m. in. dla: banków, hoteli, firm farmaceutycznych, finansowych, handlowych, telekomunikacyjnych, branży produkcyjnej, informatycznej oraz ubezpieczeniowej.

FIRMY Z KTÓRYMI   WSPÓŁPRACOWAĆ

client image

„Firma Business Way sp. z o.o. przeprowadziła dla naszej Firmy serię szkoleń menadżerskich, sprzedażowych oraz sesji coachingowych. Uczestnicy wysoko ocenili jakość
i profesjonalizm trenerów, co więcej dzięki szkoleniom Business Way znacząco podniosła się efektywność naszych działań. Potwierdzamy, że firma Business Way jest profesjonalna, rzetelna i śwadczy usługi na wysoki poziomie.”

client image

„Z firmą Bussines Way współpracujemy od 2011.Korzystaliśmy z przygotowanych specjalnie dla naszych pracownmików szkoleń dotyczących: umiejętności coachingowych, liderowania, tworzenia analizy SWOT i zarządzania matrycowego. Warsztaty są zawsze profesjonalnie przygotowane i dobrze prowadzone. Trenerzy zawsze wykazują duże osobiste zaangażowanie i „pozytywną” energię. Bardzo cenny jest także doskonały kontakt Prowadzących z uczestnikami szkoleń.

client image

"W związku z realizacją kompleksowego projektu doradczo-szkoleniowego chcieliśmy podkreślić, ze jesteśmy w pełni uznania dla zespołu Buisness Way za ich profesjonalizm sprawność w działaniu. Jakość realizacji projektu prowadzonego przez firmę Business Way Sp. z o.o. została przez nas oceniona bardzo wysoko. Od samego początku okazali się godnym zaufania
i solidnym partnerem. Ich szeroka
i kompleksowa wiedza oraz zrozumienie rynku farmaceutycznego, są bardzo istotne dla naszej działalności, dlatego z przyjemnością oraz pełnią odpowiedzialnością możemy polecić Business Way, jako kompetentnego
i rzetelnego partnera”


 

Nasi klienci: 

NASI   PARTNERZY


 


 

client image
client image
Znajdź nas

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania:

Nasze dane:

  •  NIP: 9512347639
  •  REGON: 145303952
  •  KRS: 0000395308
  •  NR KONTA: 36 2490 0005 0000 4520 8962 9796
  •   SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  •   Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł

  

 

 


©  BUSINESS WAY  2014


Serwisy internetowe BUSINESS WAY sp. z o. o. używają plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.